University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Menadžment održivog razvoja turizma
Predmeti i ishodi

Menadžment održivog razvoja turizma

Predmeti

      Ishodi predmeta

1. semestar

      Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:

Ekonomski aspekti turizma

 • protumačiti ekonomske karakteristike ponude i potražnje u turizmu
 • protumačiti ekonomski doprinos i ekonomske učinke turizma
 • interpretirati ekonomske učinke turizma iskazane kao rezultat različitih modela mjerenja
 • identificirati najvažnije međunarodne ekonomske aspekte turizma
 • interpretirati rezultate analiza i evaluacija projekata u turizmu
 • prepoznati važnost i posljedice investicija u turizmu
 • razlučiti konkurentske strategije turističkih destinacija i načine mjerenja konkurentnosti
 • usporediti osnovne pokazatelje poslovanja poslovnih subjekata u turizmu.

Društveno odgovorno poslovanje u turizmu

 • kritički prosuditi važnost usklađivanja poslovne strategije s društveno odgovornim aktivnostima
 • procijeniti načine upravljanja društvenom odgovornošću
 • prepoznati prilike koje se otvaraju poduzeću poslovanjem na društveno odgovoran način
 • povezati strategiju društvene odgovornosti s dugoročnim potrebama poduzeća u turizmu
 • primijeniti društveno odgovorne strategije temeljene na etičkim odlukama.

Sociologija turizma

 • objasniti socijalnu perspektivu u turističkoj politici
 • protumačiti glavne teorije razvoja turizma
 • analizirati problem odnosa planova i prakse
 • povezati turističko planiranje za različite sektore i društvene skupine
 • povezati povijest turističke politike i suvremenu turističku politiku
 • procijeniti odnos turističke politike i turističkog planiranja s obzirom na društvene okolnosti.

Turistički trendovi i inovacije

 • objasniti globalne trendove društva te njihove refleksije u turističkoj potražnji
 • protumačiti osnove promjena koje pokreću trendove ("novi turist", održivi turizam, upravljanje resursima …)
 • opisati koncept održivog razvoja kao globalne panacee te manifestacije istog u turizmu
 • prikazati primjere inovacija u turizmu
 • prikazati primjere trendova u selektivnim oblicima turizma relevantnih za RH
 • predložiti model razvoja turističkog proizvoda
 • pripremiti prijedlog projekta razvoja (ugostiteljstva, turističkog posredovanja, događanja, paketa, suvenira, interpretacije baštine i sl.) inovativnog turističkog proizvoda i usluge.

Turizam i arhitektura

 • objasniti povezanost turizma i prostornog identiteta
 • protumačiti ulogu uređenja naselja/destinacije i urbane oprema u atraktivnosti destinacije
 • koristiti se zakonskom regulativom za gradnju i uređenje ugostiteljsko-turističkih građevina
 • komentirati turističku graditeljsku baštinu
 • valorizirati zaštićene prirodne prostore i graditeljsku baštinu za funkciju turizma
 • vrednovati javni i privatni prostor za potrebe turizma.

Društvena inteligencija

 • analizirati društvene obrasce ponašanja
 • prezentirati prilikom javnog nastupa s lakoćom, kreativnošću i opuštenošću
 • obraniti stavove na nenasilan način unutar grupe
 • upotrijebiti vlastite empatijske potencijale
 • stvoriti ugodnu radnu atmosferu
 • rješavati konfliktne situacije unutar grupe.

Upravljanje dizajnom u turizmu

 • procijeniti prilike za implementaciju dizajna u okviru turizma
 • primijeniti dizajnerske procese
 • koristiti dizajnerske metode
 • pripremiti dizajnerske projekte
 • sastaviti inovativne ideje
 • analizirati dizajnerska rješenja
 • voditi dizajnerskih procesa u suvremenom poduzetništvu.

Upravljanje projektima

 • skicirati projekte tako da mogu  postaviti realistične ciljeve i prepoznati ključne točke
 • primijeniti swot analizu, analizu problema, analizu ciljeva i logičku matricu za identifikaciju projektnih ideja
 • pripremiti projektne prijedloge koristeći metodologiju za pcm koja se koristi za projekte financirane od fondova Europske unije
 • koristiti alate za vremensko planiranje
 • primijeniti vještine i pristupe pe za kontrolu provedbe projekta unutar zadanog vremena, proračuna, zadanih ograničenja i rizika
 • prepoznati važnost ravnoteže između primjene alata, tehnika i vještina upravljanja ljudima.

2. semestar

Pravo u turizmu

 • koristiti najvažnije izvore prava u turizmu i ugostiteljstvu te pravila pronalaženja i primjene relevantnih pravnih izvora
 • protumačiti značajke, prednosti i nedostatke temeljnih oblika poslovanja u ugostiteljstvu i turizmu te način i uvjete pod kojima davatelji usluga, ovisno o vrsti, mogu obavljati djelatnost i/ili pružati pojedine usluge u turizmu i ugostiteljstvu
 • koristiti temelje obvezno-pravnih odnosa
 • analizirati ugovore koji se sklapaju u turizmu i ugostiteljstvu: pojam, podjelu ugovora s obzirom na subjekte koji ih sklapaju te prava, obveze i odgovornost ugovorih strana za svaki od tih ugovora.

Poslovne financije u turizmu

 • protumačiti koncepte metode i tehnike za upravljanje poslovnim financijama
 • primijeniti procjenjivanje rizičnosti i isplativosti ulaganja
 • provesti postupak procjene rizičnosti portfelja
 • primijeniti metode upravljanja tekućom imovinom
 • koristiti ebit-eps analizu radi izbora optimalne strukture dugoročnog financiranja
 • izabrati i primijeniti postupke upravljanja rizicima u međunarodnom poslovanju
 • prikazati financijske aspekte spajanja, pripajanja i preuzimanja poduzeća.

Strateški menadžment u turističkom poduzeću

 • analizirati globalno okruženje i relevantne implikacije na turistički sektor
 • protumačiti svaku fazu strateškog upravljanja
 • primijeniti strateško promišljane
 • primijeniti analitičke tehnike i alate
 • organizirati preduvjete za strateško upravljanje
 • stvoriti stimulativno radno ozračje.

Turizam i okoliš

 • protumačiti teoriju i mogućnosti primjene održivog razvoja
 • objasniti pitanje zaštite okoliša u okviru održivosti razvoja
 • vrednovati ulogu prirode i okoliša u turističkom razvoju
 • primijeniti metode vrednovanja okoliša
 • napisati materijal u kojem analiziraju utjecaj turizma na okoliš
 • predlagati održiva rješenja za razvoj turizma.

Globalizacija i lokalni razvoj

 • objasniti osnovne koncepcije i metode poimanja razvoja
 • istražiti vezu globalnog i lokalnog u razvoju turizma u Hrvatskoj, Europi i u svijetu
 • kritički analizirati pokazatelje utjecaja globalizacije na lokalni razvoj
 • interpretirati utjecaj globalizacije na lokalni razvoj
 • povezati potrebu valorizacije lokalnih resursa, afirmacije lokalnog načina života i zaštite vrijednosti pejzaž sa globalizacijom i potrebama suvremenog turizma
 • prepoznati i tumačiti lokalne vrijednosti u kontekstu globalizacije

Krizni menadžment

 • prepoznati krizne situacije
 • osmisliti komunikaciju s javnošću
 • upravljati komuniciranjem prije, za vrijeme i nakon krize
 • izabrati opcije za krizne situacije
 • upravljati komunikacijom u kriznim situacijama.

Brendiranje i razvoj hotelskog proizvoda

 • protumačiti značenje brenda hotela
 • identificirati atributa jedinstvenosti hotela
 • primijeniti model brendiranja hotela
 • povezivati hotelske proizvode i brend
 • usporediti uspješne i neuspješne hotelske brendove
 • osmisliti projektni zadatak za izradu brenda hotela.

Brendiranje i razvoj destinacijskog proizvoda

 • protumačiti brend destinacije i njegovo značenje u suvremenom marketingu
 • koristiti modele brendiranja destinacije u praksi
 • identificirati atribute jedinstvenosti turističkih destinacija
 • povezivati interesne skupine u proces brendiranja
 • kritički prosuditi uspješne i neuspješne brendove  
 • pripremiti projektni zadatak za izradu destinacijskog brenda
 • valorizirati prijedloge za uspješan destinacijski brend.

3. semestar

Planiranje u turizmu

 • protumačiti ulogu planiranja u razvoju turizma
 • analizirati prostorne i druge planove važne za razvoj turizma
 • razlučiti programsko-prostornu koncepciju i marketinšku koncepciju
 • prikupiti podatke relevantne za planiranje u turizmu
 • skicirati strukturu razvojnog i marketinškog plana
 • zastupati mišljenje vezano uz viziju razvoja destinacije upravljati procesom izrade plana
 • prezentirati planove u turizmu

Ponašanje potrošača u turizmu

 • analizirati ponašanje potrošača kroz konkretne primjere iz medija
 • povezati primjere iz medija s primjerima iz nastavne literature
 • protumačiti specifičnosti ponašanja potrošača u turizmu
 • opisati specifične grupe potrošača
 • formulirati komunikacijske strategije za potrošače u turizmu.

Metode znanstvenog i stručnog rada

 • sastaviti nacrt istraživanja u skladu s temeljenim prepozicijama znanstveno-istraživačkog rada
 • formulirati istraživačka pitanja  
 • primijeniti osnovne kvantitativne znanstveno-istraživačke metode u okviru društvenih znanosti
 • primijeniti osnovne kvalitativne znanstveno-istraživačke metode u okviru društvenih znanosti
 • interpretirati nalaze istraživanja
 • zaključiti na temelju rezultata istraživanja.

E-marketing u turizmu

 • protumačiti važnost primjene ICT-a u turističkom marketingu
 • opisati način kako je razvoj ICT-a utjecao na glavne elemente marketinškog spleta
 • protumačiti informacijske potrebe turista u svakoj od faza ciklusa putovanja
 • preispitati informacijske potrebe turističkih destinacija i turističkih poduzeća
 • analizirati e-marketinške kampanje s područja turizma
 • primijeniti marketinške aktivnosti koje se temelje na primjeni ict-a i interneta.

Transformacijski 'leadership'

 • protumačiti prednosti transformacijskog 'leadershipa'
 • prepoznati razlike u načinima vodstva
 • izabrati način vođenja svoje organizacije
 • primijeniti transformacijski 'leadarship'
 • odabrati uspješno vodstvo.

Zdravstveni i wellness turizam

 • protumačiti holističko poimanje zdravlja
 • istražiti prirodne ljekovite učinke
 • procijeniti mogućnost razvoja zdravstvenog i wellness turizma u nekoj destinaciji
 • preispitati prioritete za vrste turizma i turističko-ugostiteljske objekte za unapređenje zdravlja
 • osmisliti programe podobne za razvoj zdravstvenog turizma.

Kulturni turizam

 • protumačiti potencijalne pozitivne i negativne učinke interakcije kulture i turizma
 • predložiti kulturno-turističke projekte
 • upravljati kulturnim dobrima što uključuje upravljanje resursima i ljudskim potencijalima
 • interpretirati kulturna dobra u funkciji turizma
 • primijeniti koncept brendiranja kulturnih resursa za korištenje u lokalnom/regionalnom razvoju.

Sportski turizam

 • protumačiti značaj sporta u suvremenom turizmu
 • povezati mogućnost razvoja sporta i razvoja turizma
 • procijeniti doprinos sportskih priredbi turizmu
 • voditi sportske organizacije
 • predlagati poduzetničke programe u sportu.

Ekoturizam

 • istražiti izvore podataka za razvoj ekoturističkih proizvoda
 • analizirati ekoturističke proizvode
 • kritički prosuditi postojeće ekoturističke proizvode
 • vrednovati potencijale za unapređenje ekoturističkih proizvoda
 • planirati poslovne aktivnosti za ekoturističke proizvode.

4. semestar

Ekonomija doživljaja

 • opisati različite aspekte i međuodnose kreativnosti i održivosti
 • analizirati stereotipe, arhetipove, predrasude, identitete i polaritete
 • povezati tehnike zapažanja informacija i uočavanja prilika
 • poduprijeti kreativne i inovativne ideje u turizmu
 • razviti turistički proizvod na temelju kreativne i inovativne ideje
 • interpretirati autentični identitet kroz turistički proizvod
 • upravljati jedinstvenim doživljajem u turizmu.

Nautički turizam

 • analizirati trendove u razvoju nautičkog turizma
 • predlagati razvoj nautičkog turizma u destinaciji
 • analizirati mogućnosti i ograničenja nautičkog turizma
 • tumačiti doprinos nautičkog turizma razvoju ukupne turističke ponude

Ruralni turizam

 • protumačiti ključne trendove u ruralnom turizmu
 • objasniti ulogu ruralnog turizma kao instrumenta za održivi razvoj, očuvanje prirodne i kulturne baštine te ruralnog identiteta područja
 • opisati zahtjeve tržišta ruralnog turizma i njegovih specifičnosti
 • stvoriti cjeloviti ruralni turistički proizvod
 • upravljati cjelovitim ruralnim turističkim proizvodom

MICE turizam

 • primijeniti terminologiju MICE turizma
 • analizirati trendove u razvoju MICE turizma
 • predlagati razvoj MICE turizma
 • analizirati mogućnosti i ograničenja za MICE turizam
 • osmisliti program za MICE turizam

Turizam posebnih interesa

 • analizirati primjere dobre i loše prakse turizma posebnih interesa u Hrvatskoj i u svijetu
 • identificirati ključne elemente posebitosti destinacije
 • procijeniti potencijale za razvoj turističkih proizvoda posebnih interesa
 • analizirati odnos između turizma posebnih interesa i masovnog turizma
 • predložiti projektne ideje za razvoj turizma posebnih interesa u Hrvatskoj
 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh