University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Upravljanje poslovnim komunikacijama
Predmeti i ishodi

Upravljanje poslovnim komunikacijama

Predmeti

      Ishodi predmeta

1. semestar

      Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:

Etika

 • da, kroz nastavnu realizaciju predmetnog sadržaja, razložno i sugestibilno razjasne geantološko-ontološku nužnost i civilizacijski neophodnu budućnost etičkog međuljudskog komuniciranja uopće, te i u poslovne komunikacije posebno, a (kako ćemo kroz elaboraciju specifikuma posebnog predmeta ponoviti); dakako, i u extra i intra medijskoj komunikaciji

Kreativno pisanje u oglašavanju

 • identificirati osnovne povijesne, društvene i komunikološke temelje oglašavanja
 • objasniti osnovne advertising pojmove iz perspektive "kreativca"
 • opisati poziciju kreativca/kreativnog tima/odjela u oglašavačkoj industriji i interakcije s ostalim sudionicima u procesu kreiranja marketinške komunikacije
 • opisati karakteristične reklamne forme i komunikacijske kanale s njihovim specifičnostima
 • analizirati oglašavačke uratke na elementarnoj komunikološkoj razini
 • razumjeti i interpretirati osnovne faze kreativnog procesa oblikovanja reklama i pristupa osmišljavanju reklamne komunikacije  
 • primijeniti stečene spoznaje u samostalnom radu na osmišljavanju reklamnih formi
 • osmisliti i izraditi osnovne reklamne koncepte na predprodukcijskoj razini.

Mediji, komunikacija i zakonski propisi

 • upoznati granice svoje slobode izražavanja, te pravila prikupljanja i obrade informacija zato da mogu u potpunosti ostvariti svoju odgovornu društvenu zadaću, a da pritom ne škode pravima i slobodama drugih.
 • upoznati temeljne zadaće medija u demokratskim društvima kao i pravne standarde zaštite slobode izražavanja.

Odnosi s javnošću, multidisciplinarni pristup

 • samostalno uočiti konvergentnost predmeta te analizirati svaki pojedini dio
 • aktivno se koristiti osnovnim metodama kojima se služe odnosi s javnostima, a koje su primjenjive u procesu provedbe djelovanja potrebnog za rad u odnosima s javnošću.
 • aktivno se koristiti osnovnim metodama kojima je moguće služiti se prilikom multidisciplinarnog djelovanja na ovom kolegiju.
 • pravilno interpretirati pojedine sastavnice kolegija te na temelju njih donositi relevantne zaključke potrebne za verificiranje ili odbacivanje zaključaka.

Političko ekonomski trendovi

 • osnovno razumijevanje oblika i procesa razvoja moderne i suvremene države i društva, s nacionalnim, komparativnim i globalnim retrospektivama, perspektivama, prognoziranjem i projektiranjem njihova razvoja
 • politički i osobito javno-politički fokusirano osnovno profesionalno poznavati teorije i metode društvenog djelovanja na privredu i njezin ciklički razvoj u kontekstu društvenog i političkog razvoja
 • prepoznavati  relevantne političkih, društvene i napose političko-ekonomske i ekonomsko-političke, odnosno općenito javno-političke teorije i metode analize.

Psihološki i sociološki temelji komunikacije

 • opisati i razumjeti značenje uspješnog komuniciranja u različitim socijalnim situacijama
 • otkrivati i istraživati moguće uzroke nerazumijevanja s drugima
 • planirati specifične mjere za poboljšanje međuljudskih odnosa - na razini pojedinca i na razini grupe, ev. i organizacije.

Integrirana marketinška komunikacija

 • objasniti osnovne teorijske pojmove integrirane marketinške komunikacije
 • istaknuti osnovne paradigme u razvoju integrirane marketinške komunikacije i njezinih oblika
 • analizirati različite oblike marketinške komunikacije s tržištem
 • diskutirati važnost integriranja različitih instrumenata marketinške komunikacije za uspješnost poslovne organizacije
 • analizirati marketinšku komunikaciju s aspekta upravljanja markom
 • kritički sagledati integrirano marketinško komuniciranje pojedine poslovne organizacije.

2. semestar

Medijska produkcija

 • objasniti osnovne pojmove medijske produkcije
 • protumačiti važnost medijske produkcije
 • opisati proces nastanka i razvoja medijskog proizvoda
 • identificirati činitelje financiranja, produkcije, distribucije i prikazivanja
 • analizirati motive djelovanja medija na suvremeno društvo i sukladno tome uspješnosti medijskog proizvoda.

Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol

 • poznavati načine poslovnog komuniciranja, učinkovito razumjeti i razmjenjivati informacije u poslovnom okružju, razumijevati i prilagođavati vrste razgovora sugovorniku, situaciji i željenom ishodu razgovora
 • primjenjivati pravila poslovnog bontona
 • primjenjivati  pravila digitalnog bontona
 • prepoznavati  i dekodirati poruke u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji
 • razumijevati  poslovne i druge običaje u zemljama koje su očekivani partneri.

Odnosi s medijima

 • znati se koristiti širokim spektrom metoda i alata medijske  komunikacije
 • razumjeti ulogu medijskog komuniciranja u pojedinim fazama, te razumjeti značaj kao sredstva primjenjivih u procesu donošenja poslovnih odluka
 • biti u mogućnosti komunicirati sa širom javnošću putem medija  u cilju definiranja problema kao i definiranja optimalnih alata potrebnih za rješavanje određenih medijskih problema.

Oglasne i agencije za odnose s javnošću

 • razlikovati oglasne agencije i agencije za odnose s javnošću
 • biti upoznati s djelatnošću oglasnih i agencija za odnose s javnošću
 • poznavati organizaciju i podjelu funkcija u agencijama
 • znati na koji se način biraju agencije te kako agencije pristupaju klijentima
 • znati kako agencije formiraju cijene i naplaćuju usluge klijentima
 • biti upoznati kako agencije surađuju s klijentom i izvještavaju klijenta 
 • imati pregled nad hrvatskim i svjetskim oglasnim i agencijama za odnose s javnošću te nad strukovnim udruženjima.

Potrošači, tržište i javno mnijenje

 • koristiti se spektrom istraživačkih metoda i tehnika koje se primjenjuju u aktivnostima poslovnih organizacija
 • razumjeti ulogu istraživanja u pojedinim fazama poslovnih ciklusa, te razumjeti njihovu ulogu i značaj kao sredstva primjenjivih u procesu donošenja poslovnih odluka
 • biti u mogućnosti komunicirati s istraživačkim agencijama radi definiranja istraživačkih pitanja, definiranja optimalnog dizajna istraživanja kao i definiranja optimalnih istraživačkih metoda potrebnih za rješavanje određenih poslovnih problema
 • biti osposobljeni za pravilno interpretiranje nalaza istraživanja i donošenja poslovnih odluka na temelju njih.

Sigurnost poslovanja i zaštita poslovnih podataka

 • analizirati i  sintetizirati, probleme poslovne sigurnosti i zaštite poslovnih podataka, uz argumentiranu obranu predloženog rješenja
 • povezivati sigurnosne procedure s drugim funkcijama tvrtke, uz analizu tvrtke u okruženju.

Uloga i karakteristike elektroničkih medija

 • objasniti osnovne pojmove u elektroničkim medijima
 • protumačiti važnost i obilježja elektroničkih medija
 • opisati proces nastanka i razvoja svakog od elektroničkih medija
 • identificirati činitelje razvoja
 • analizirati motive djelovanja elektroničkih medija na suvremeno društvo.

Uloga i karakteristike novina

 • razumjeti  novinarski  rada u tiskovinama
 • samostalno pisati osnovne novinske vrste
 • demonstrirati samostalno procjenjivanje događaja te izvijestiti o nekom događaju
 • demonstrirati  razumijevanje novinarskih načina komuniciranja te osnove prezentacije događaja medijskoj javnosti.

3. semestar

Interno komuniciranje

 • znati se koristiti širokim spektrom metoda i alata interne komunikacije koje se primjenjuju u organizacijama
 • razumjeti ulogu internog komuniciranja u pojedinim fazama, te razumjeti značaj kao sredstva primjenjivih u procesu donošenja poslovnih odluka
 • biti u mogućnosti komunicirati s internom javnošću radi definiranja problema kao i definiranja optimalnih alata potrebnih za rješavanje određenih internih problema
 • biti osposobljeni za pravilno interpretiranje komunikacije u organizaciji i donošenja odluka na temelju njih.

Političko komuniciranje

 • analizirati i sintetizirati političke komunikacije
 • rješavati probleme vezane uz specifične oblike komunikacije, a uz argumentiranu obranu predloženih rješenja povezivanja s drugim funkcijama političkog komuniciranja
 • analizirati komunikaciju političkih stranaka kao i pojedinaca

Napredne vještine prezentiranja i pregovaranja

 • definirati okvir prezentiranja i pregovaranja u skladu s poslovnom politikom tvrtke
 • povezivati prezentiranja i povezivanja s drugim vještinama polaznika, uz analizu interne i eksterne komunikacije djelatnika tvrtke
 • raditi u interdisciplinarnim timovima, primjenjivati znanja u praksi
 •  biti sposobni rješavati konflikte i probleme na operativnoj i taktičkoj razini

Krizno komuniciranje i upravljanje trendovima

 • definirati krize i značenje kriza za funkcioniranje organizacija
 • protumačiti važnost upravljanja kriznim situacijama u organizacijama
 • prepoznati vrste kriza, njihove uzročnike i faze
 • objasniti ulogu komunikacija u krizi  
 • prikazati razliku i važnost komuniciranja prije, tijekom i nakon krize
 • analizirati ulogu medija u kriznim situacijama
 • identificirati najčešće pogreške u komuniciranju u krizi
 • izraditi (samostalno) plan za komuniciranje u krizi s naglaskom na definiranje strateškog odgovora na krizu i vođenje računa o dugoročnim trendovima.

Strateško upravljanje odnosima s javnošću

 • objasniti osnovne pojmove strateškog pristupa odnosima s javnošću
 • razlikovati strateški postavljene aktivnosti odnosa s javnošću od stihijskih
 • opisati područja primjene strateških odnosa s javnošću
 • sintetizirati elemente planiranja odnosa s javnošću i povezati ih u jedinstveni komunikacijski program
 • osmisliti i kreirati komunikacijsku strategiju za odabranu organizaciju od interesa u praksi odnosa s javnošću
 • primijeniti i provesti komunikacijski program u praksi.

Upravljanje robnom markom (brandom)

 • poznavati robnu marku i načine njezina upravljanja
 • razumjeti ulogu brendiranja u pojedinim fazama poslovnih ciklusa, te razumjeti njihovu ulogu i značaj kao sredstva primjenjivih u procesu donošenja poslovnih odluka
 • biti u mogućnosti komunicirati brend u cilju definiranja optimalnog dizajna.

4. semestar

Metodologija istraživačkog rada

 • samostalno izraditi nacrt istraživanja u skladu s temeljnim propozicijama znanstveno-istraživačkog rada
 • aktivno se koristiti osnovnim kvantitativnim znanstveno-istraživačkim metodama razvijenim u okviru društvenih znanostima, a koje su primjenjive u procesu provedbe istraživanja potrebnog za izradu specijalističkog diplomskog stručnog rada
 • aktivno se koristiti osnovnim kvalitativnim znanstveno-istraživačkim metodama razvijenim u okviru društvenih znanostima, a koje su primjenjive u procesu provedbe istraživanja potrebnog za izradu specijalističkog diplomskog stručnog rada
 • pravilno interpretirati nalaze istraživanja te na temelju njih donositi relevantne zaključke potrebne za verificiranje ili odbacivanje istraživačkih hipoteza.

Mogućnosti novih medija u poslovnoj komunikaciji

 • razlikovati posebnosti novih medija u odnosu na postojeće
 • protumačiti zakonitosti promjena pod utjecajem informacijsko-komunikacijskih tehnologija
 • moći vrednovati doseg promjena.
 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh