University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
TEST LINK PREVIEW
Predmeti i ishodi

Ekonomija poduzetništva

Moduli Poslovni modul / Jezični modul / Informatički modul / Matematički modul
Specifičnost nastave Stimulativna nastava uz proaktivno i sukreatorsko djelovanje u obrazovnom procesu. Rad u malim studijskim grupama. Usmjerenost na praktičnu primjenu i provjerljivost svih usvojenih znanja i vještina. Nastava koncentrirana u istom turnusu tijekom cijele akademske godine što studentima omogućava lakše upravljanje svojim vremenom.
Dodatni certifikati Ukoliko student zadovolji kriterije predmetnog nastavnika dobiva mogućnost međunarodnog certificiranja znanja poslovnog engleskog jezika (University of Cambridge - Business English Certificate - BEC).

Predmeti

      Ishodi predmeta

1. semestar

      Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:

Mikroekonomija

 • imenovati najznačajnije teoretičare ekonomske misli
 • objasniti osnovne pojmove mikroekonomije
 • prikazati grafički kretanje najvažnijih mikroekonomskih kategorija
 • protumačiti osnovne pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća
 • izračunati točku pokrića u poduzeću
 • primijeniti različite metode formiranja cijena u poduzeću
 • prezentirati poslovni slučaj iz stvarnog poduzetničkog okruženja.

Poslovni engleski jezik 1 napredna razina

 • izdvojiti detaljne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • prepoznati i koristiti osnovne karakteristike formalnog i neformalnog registra
 • napisati e-mail i životopis, procedure i upute
 • ispričati događaj koristeći jednostavna i kompleksna glagolska vremena
 • opisati neki proizvod i njegovu kvalitetu, usporediti ga s drugim proizvodima
 • oblikovati upute, pitanja i zamolbe, te davanje savjeta na diplomatski način.

Poslovni engleski jezik 1, viša srednja razina

 • izdvojiti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • prepoznati osnovne karakteristike formalnog i neformalnog registra
 • napisati e-mail i životopis
 • ispričati događaj u prošlosti
 • opisati neki proizvod i njegovo pakiranje
 • oblikovati upute, pitanja i zamolbe, te davanje savjeta na diplomatski način.

Poslovni engleski jezik 1, srednja razina

 • upotrijebiti kolokacije koje opisuju razvoj karijere
 • upotrijebiti modalne glagole na razini B1
 • upotrijebiti kolokacije i fraze koje se tiču opisa tvrtke
 • upotrijebiti fraze za postizanje dogovora pri poslovnom pregovaranju.

Poslovni engleski jezik 1, početna razina

 • izdvojiti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • ispričati jednostavni događaj u prošlosti
 • opisati tvrtku u kojoj radi i njezine osnovne djelatnosti
 • razumjeti osnovne upute, pitanja i zamolbe, te sudjelovati u jednostavnoj komunikaciji o poznatom sadržaju.

Informatika za uredsko poslovanje 1

 • prikazati osnovne i elemente naprednih tehnika korištenja računala u MS Windows okruženju
 • prepoznati osnovne gradivne elemente neuređenog teksta i njegovu strukturu
 • dati primjer korektno strukturiranog neuređenog teksta
 • objasniti metode i osnovne postupke uređivanja teksta
 • implementirati savladane tehnike kroz samostalno uređivanje teksta prema zadanom predlošku
 • dati primjer vlastitog dizajna teksta
 • primijeniti postupke manipulacije uređenim tekstom, finalnog uređenja i prijeloma teksta te pripreme za ispis
 • samostalno izvesti prezentaciju prema pravilima dobrog prezentiranja.

Poslovni hrvatski jezik

 • prepoznati obilježja administrativno-poslovnog stila
 • povezati znanja o administrativno-poslovnom stilu s pisanjem molbe, životopisa, poslovnog pisma, ponude i sl.
 • primijeniti znanja iz pravopisa i gramatike pri pisanju različitih poslovnih poruka
 • koristiti se raznim jezičnim priručnicima-savjetnicima te normativnim priručnicima hrvatskoga standardnog jezika
 • koristiti se znanjima iz gramatike i pravopisa kod pisanja seminarskih radova drugih predmeta i sl.
 • koristiti se znanjima iz jezika pri usmenom ili pismenom predstavljanju i sl.
 • prepoznati najčešće jezične pogreške.

Osnove poslovne psihologije i komuniciranja

 • opisati psihologiju kao znanstvenu disciplinu
 • interpretirati rezultate psihologijskih istraživanja
 • razlikovati osnovne psihološke procese
 • identificirati činitelje percepcije i socijalne percepcije
 • objasniti dimenzije samopoimanja i razvoj samopoštovanja
 • objasniti razlike i funkcije verbalne i neverbalne komunikacije
 • primijeniti vještine uspješne prezentacije
 • opisati osnovne principe asertivne komunikacije
 • analizirati kulturalne razlike u komunikaciji.

Gospodarska matematika

 • koristiti osnovne matematičke  funkcije kao modele za provedbu poslovnih analiza
 • odrediti derivacije osnovnih funkcija
 • interpretirati rezultate primjene diferencijalnog računa u ekonomici
 • primijeniti pravila postotnog računa u problemima koji se pojavljuju u poslovanju ili u svakodnevnom životu
 • nabrojati vrste i načine obračuna kamata i njihove osnovne primjere primjene u praksi
 • razlikovati učinke pojedinog načina obračuna kamata
 • primijeniti načelo ekvivalencije kapitala u praktičnim problemima
 • provesti obračun dugoročnog zajma s otplatnom tablicom za osnovne modele otplate.

2. semestar

Poslovna statistika

 • objasniti temeljne statističke pojmove i njihovu ulogu
 • pregledno prikazati podatke bilo koje vrste, tablično i grafički
 • izračunati i interpretirati osnovne srednje vrijednosti i mjere disperzije numeričkog niza
 • provesti korelacijsku analizu i korektno interpretirati rezultate
 • provesti jednostavnu regresijsku analizu na zadanim podacima te interpretirati parametre modela
 • koristiti se i precizno interpretirati tipične pokazatelje dinamike u analizi vremenskih nizova
 • primijeniti linearni trend model za prognoziranje budućih vrijednosti vremenskog niza.

Poslovni engleski jezik 2, napredna razina

 • izdvojiti detaljne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • opisati načine oglašavanja proizvoda
 • napisati jednostavno poslovno pismo/email
 • izvesti improvizacije poslovnog sastanka/pregovora
 • oblikovati pitanja, odgovoriti na pritužbu.

Poslovni engleski jezik 2, viša srednja razina

 • objasniti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • primijeniti kondicionalne rečenice u poslovnom pregovaranju
 • izraziti različite vrste ponuda i kompromis u pregovaranju
 • transformirati aktivne rečenice u pasivne i obratno
 • opisati rezultate poslovanja financijskim rječnikom
 • opisati događaje u budućnosti
 • usporediti metode plaćanja u međunarodnoj trgovini.

Poslovni engleski jezik 2, početna razina

 • objasniti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti jednostavnim rječnikom svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze u hotelu, formulirati uljudne zamolbe
 • opisati procedure na aerodromu, savladati vokabular neophodan na putovanju
 • razlikovati upotrebe sadašnjih i prošlih  glagolskih vremena
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze tijekom sastanaka, ugovaranja sastanaka telefonom, upoznavanja
 • opisati slobodno vrijeme, komunicirati u restoranu
 • napisati jednostavni email i poslovno pismo.       

Osnove marketinga

 • objasniti osnovne pojmove u marketingu
 • protumačiti ulogu i važnost marketinga u društvu i na globalnom tržištu
 • opisati proces nastanka i razvoja marketinga te njegovu ulogu u suvremenom poslovanju
 • identificirati činitelje marketinškog okruženja i marketinških istraživanja
 • primijeniti osnovne marketinške strategije segmentiranja i pozicioniranja
 • upotrijebiti osnovne marketinške alate u jednostavnijim poslovnim slučajevima
 • razlikovati posebnosti marketinga usluga
 • prezentirati osnovne elemente procesa izrade marketinškog plana.

Osnove poduzetništva

 • objasniti osnovne pojmove u poduzetništvu i poduzetničkom procesu
 • protumačiti važnost poduzetništva u gospodarstvu i regionalnom razvoju
 • prepoznavati osobine poduzetnika, prednosti i nedostatke poduzetničkog načina života
 • provjeriti poslovnu ideju, koristeći menadžerske alate za testiranje poslovne prilike
 • izraditi poslovnu skicu i prikupiti informacije za stjecanje potrebnih sredstava
 • usporediti prednosti i nedostatke posebnih oblika poduzetništva.

Osnove prava

 • steći saznanja o razvoju države i prava
 • upoznati organizacijsku strukturu države, njena obilježja, organe i funkcije
 • upoznati osnove pravnog sustava i njegove sastavnice
 • ovladati najznačajnijim normama i institutima Stvarnog prava
 • upoznati najvažnije odredbe nasljednog prava
 • steći saznanja o radnom pravu i radnim odnosima
 • upoznati najvažnije institute u upravnom pravu i upravnom postotku
 • steći  saznanja o kaznenom i prekršajnom pravu, vezanom uz gospodarsko poslovanje
 • upoznati osnove pravnog sustavu Europske unije.

Makroekonomija

 • objasniti temeljne makroekonomske pojmove  koje izučava ekonomska znanost
 • navesti temeljne pojmove i kategorije bruto društvenog proizvoda
 • opisati kako agregatne varijable djeluju unutar jednostavnijih ekonomskih modela
 • protumačiti što je ekonomski rast i koji su elementi presudni za pokretanje rasta unutar nacionalne ekonomije
 • interpretirati uzroke poslovnih ciklusa i njihov utjecaj u ekonomiji
 • identificirati negativne pojave u makroekonomiji, uzroke nezaposlenosti te pozitivne i negativne učinke inflacije na gospodarski sustav
 • procijeniti ulogu ekonomskih očekivanja i njihov utjecaj u makroekonomiji
 • prikazati specifičnosti pojedinih oblika ekonomske politike, razumjeti ulogu monetarne i fiskalne politike.

3. semestar

Menadžment

 • objasniti povijesni razvoj menadžmenta i njegov utjecaj na poduzeće i poslovno okruženje
 • raspraviti važnost organizacijske kulture, društvene odgovornosti i menadžerske etike
 • analizirati vanjske i unutarnje čimbenike s kojima se menadžeri suočavaju u poslovnom okruženju
 • opisati prirodu, svrhu i proces planiranja, organiziranja, vođenja i kontroliranja
 • upotrijebiti faze integralnog procesa odlučivanja za kvalitetno donošenje menadžerskih odluka
 • demonstrirati poznavanje raznih vrsta organizacijskih struktura
 • opisati aktivnosti upravljanja ljudskim resursima
 • razlikovati ključne kompetencije uspješnog menadžera i vođe.

Informatika za uredsko poslovanje 2

 • prepoznati područja primjene računalnih tabličnih kalkulatora
 • demonstrirati izradu otplatnog plana u MS Excelu
 • prikazati osnovne i elemente naprednih tehnika korištenja alata MS Excel
 • povezati znanja iz područja financija i poslovne matematike s upotrebom informatičkih sredstava
 • primijeniti tablični kalkulator pri aritmetičkim i financijskim izračunima
 • objasniti pojmove izdvajanja (referenciranja) podataka i način njihove primjene
 • koristiti tablični kalkulator kod analize i rješavanja numeričkih zadaka u praksi
 • upotrijebiti tablični kalkulator kod predstavljanja financijskih i poslovnih rezultata.

Poslovni engleski jezik  3, napredna razina

 • izdvojiti kompleksne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • sudjelovati u diskusijama o poslovnim temama
 • prepoznati i koristiti različite registre govora i pisanja
 • napisati e-mail, pozivnicu i izvješće
 • komunicirati i sudjelovati u diskusijama s izvornim i neizvornim govornicima
 • prezentirati kompaniju, proizvod ili uslugu
 • tečno oblikovati upute, pitanja i zamolbe.

Poslovni engleski jezik 3, viša srednja razina

 • objasniti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • primijeniti odgovarajuće kolokacije u opisu trgovačkih marki, proizvoda i tržišta
 • izraditi  kognitivne mape na poslovne teme
 • razlikovati upotrebe sadašnjih, budućih i prošlih  glagolskih vremena, britanski od američkog engleskog
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze tijekom sastanaka, ugovaranja sastanaka telefonom, upoznavanja
 • opisati promjene koristeći prefikse
 • opisati profil kompanije
 • napisati poslovno pismo.

Poslovni engleski jezik 3, srednja razina

 • upotrijebiti kolokacije koje opisuju razvoj karijere
 • upotrijebiti modalne glagole na razini B1
 • upotrijebiti kolokacije i fraze koje se tiču opisa tvrtke
 • upotrijebiti fraze za postizanje dogovora pri poslovnom pregovaranju
 • upotrijebiti termine koji se tiču prodaje i kupovine
 • prezentirati tvrtku
 • upotrijebiti kolokacije koje se tiču realiziranja poslovne ideje
 • održati prezentaciju.

Poslovni engleski jezik 3, početna razina

 • objasniti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti jednostavnim rječnikom svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze u hotelu, formulirati uljudne zamolbe
 • opisati procedure na aerodromu, savladati vokabular neophodan na putovanju
 • razlikovati upotrebe sadašnjih i prošlih  glagolskih vremena
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze tijekom sastanaka, ugovaranja sastanaka putem telefona, upoznavanja
 • opisati slobodno vrijeme, komunicirati u restoranu
 • napisati jednostavni email i poslovno pismo.

Računovodstvo

 • opisati pojam, značaj i ulogu računovodstva kao informacijske funkcije
 • objasniti knjigovodstveni proces kao temelj financijskog računovodstva
 • primijeniti temeljne koncepte i kategorije računovodstva
 • koristiti se osnovnim konceptima i tehnikama u evidenciji poslovnih događaja
 • upotrijebiti različite  metode u sastavljanju financijskih izvještaja
 • interpretirati informacije proizašle iz financijskih izvještaja
 • objasniti regulativne i konceptualne okvire računovodstva
 • primijeniti različite postupke u analizi financijskih izvještaja.

Osnove financija poduzeća

 • objasniti osnovne koncepte, metode, tehnike, načela, pravila i ciljeve poslovnih financija
 • prikazati strukturu i funkcije financijskog sustava kao financijske okoline poduzeća
 • primijeniti koncept vremenske vrijednosti novca na stavke financijske imovine i obveze poduzeća
 • procijeniti rizik, prinos ulaganja u dužničke i vlasničke vrijednosnice i isplativost ulaganja u projekte
 • izabrati izvor financiranja poduzeća prema kriteriju  troška financiranja
 • primijeniti osnovne tehnike upravljanja tekućom imovinom
 • provesti osnovne izračune učinaka poslovanja u međunarodnom okruženju
 • izračunati i interpretirati osnovne pokazatelje financijske analize i objasniti postupak budžetiranja.

Trgovačko pravo

 • poznavati  pravne oblike vođenja posla (trgovačka društva i obrt)
 • poznavati najznačajnije ugovore trgovačkog prava
 • poznavati osnovne vrste vrijednosnih papira.

4. semestar

Menadžersko računovodstvo

 • opisati pojam, značaj i ulogu menadžerskog računovodstva u donošenju poslovnih odluka
 • primijeniti temeljen koncepte i metode u obračunu troškova
 • objasniti koncept kontribucije i primijeniti postavke CVP analize u izračunu točke pokrića pojedinog proizvoda ili usluge
 • sastaviti novčani proračun poduzeća
 • sastaviti master budžet proizvodnog poduzeća
 • izračunati  i provesti analizu odstupanja od fleksibilnog budžeta
 • izračunati odstupanja direktnog materijala, direktnog rada i općih troškova proizvodnje od standardnih troškova.

Upravljanje poslovnim financijama

 • objasniti koncepte, metode i tehnike za upravljanje poslovnim financijama i determinante financijske politike
 • provesti procjenjivanje rizičnosti i isplativosti ulaganja i izabrati optimalnu investiciju
 • provesti postupak procjene rizičnosti portfelja
 • primijeniti metode upravljanja novčanim sredstvima, utrživim vrijednosnim papirima, potraživanjima i zalihama
 • provesti EBIT - EPS analizu s ciljem izbora optimalne strukture dugoročnog financiranja poduzeća
 • izabrati i primijeniti postupke upravljanja rizicima u međunarodnom poslovanju
 • prikazati financijske aspekte spajanja, pripajanja i preuzimanja poduzeća
 • primijeniti tehnike financijske analize i planiranja u cilju učinkovitog upravljanja poslovnim financijama.

Strateški menadžment

 • objasniti ključne pojmove i temeljne koncepte strateškog menadžmenta
 • interpretirati ulogu korporativnog upravljanja i važnost menadžerske etike u organizaciji
 • sintetizirati ključne čimbenike vanjskog okruženja (PESTEL, industrija, konkurencija, prigode i prijetnje) te unutarnjeg okruženja (menadžment, resursi, struktura, kultura, snage i slabosti) poduzeća i njihov utjecaj na razvoj i provedbu strategija
 • evaluirati misiju i viziju poduzeća koje usmjeravaju vrijednosti poduzeća te kratkoročne i dugoročne ciljeve
 • primijeniti situacijsku analizu  (SWOT) za generiranje, vrednovanje i izbor optimalnih strategija
 • kreirati i integrirati akcijske planove u praktični okvir za formuliranje i implementaciju strategija
 • pratiti (kontrolirati i poduzimati korektivne akcije) implementaciju akcijskih planova za provedbu strategija
 • provesti stratešku reviziju (audit) organizacije (profitne ili neprofitne)
 • demonstrirati istraživački potencijal i vještine  pismene komunikacije u pripremi i  prezentaciji seminarskih radova /poslovnih projekata/studija slučajeva na teme strateškog menadžmenta.

Informatika za uredsko poslovanje 3

 • prepoznati model podataka i veze između objekata u bazi podataka
 • izraditi relacijsku bazu podataka
 • izraditi upite za analiziranje i pregled podataka
 • izraditi izvještaje u alatu MS Access
 • prilagoditi izvještaje za ispis i/ili daljnju analizu
 • upotrebljavati MS Outlook za korištenje elektronske pošte
 • isplanirati obaveze i zadatke korištenjem MS Outlooka
 • integrirati podatke iz različitih izvora u jednu cjelinu.

Poslovni engleski jezik  4, napredna razina

 • izdvojiti kompleksne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • sudjelovati u diskusijama na poslovnom sastanku/pregovorima
 • prepoznati etički problem i ponuditi rješenje
 • napisati prijedlog, akcijski plan, misiju
 • postaviti indirektna i retorička pitanja
 • prezentirati kompaniju, proizvod ili uslugu
 • oblikovati sažetak.

Poslovni engleski jezik 4, viša srednja razina

 • objasniti osnovne ideje i specifične pojedinosti izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • primijeniti odgovarajući vokabular u analiza raznih vrsta oglašavanja, razgovoru o financijskim temama, ljudskim resursima i položaju žena u poslovnom svijetu
 • izraditi  kognitivne mape na poslovne teme
 • razlikovati upotrebu članova, modalnih glagola i gerunda i infinitiva u engleskom jeziku
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze tijekom društvenih događaja, prikupljanja informacija telefonom
 • opisati poslovne trendove koristeći odgovarajući vokabular i strukture
 • usporediti različite kulture poslovanja
 • održati prezentacija o poslovnoj temi po vlastitom izboru.

Poslovni engleski jezik 4, početna razina

 • izdvojiti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • ispričati jednostavni događaj u prošlosti
 • opisati tvrtku u kojoj radi i njezine osnovne djelatnosti
 • razumjeti osnovne upute, pitanja i zamolbe, te sudjelovati u jednostavnoj komunikaciji o poznatom sadržaju.

Organizacijska psihologija

 • identificirati interindividualne razlike koje uvjetuju radnu uspješnost
 • opisati sastavnice emocionalne inteligencije i emocionalne kompetencije
 • razlikovati teorije (radne) motivacije
 • analizirati načela i obilježja timskog rada
 • objasniti kreativne načine razmišljanja i kreativne tehnike
 • primijeniti osnovne principe uspješnog upravljanja vremenom
 • usporediti osnovne stilove rukovođenja
 • prezentirati rezultate jednostavnijeg istraživačkog zadatka iz područja organizacijske psihologije.

5. semestar

Marketinški plan

 • objasniti osnovne marketinške pojmove potrebne pri izradi marketinškog plana
 • identificirati problematiku zadanog  poslovnog slučaja
 • primijeniti znanja stečena iz kolegija Osnove marketinga pri izradi praktičnih primjera
 • razviti vještine koje se koriste u timskom radu pri izradi marketinškog plana
 • planirati izradu marketinškog plana po zadanim fazama
 • osmisliti javnu prezentaciju marketinškog plana  pred klijentom
 • provesti analizu tržišta i marketinškog okruženja
 • predložiti  rješenja marketinške strategije  poslovnog slučaja
 • znati rasporediti novčana sredstva namijenjena pojedinom poslovnom slučaju u izradi i provedbi marketinškog plana
 • procijeniti svoj doprinos timskom radu te razviti sposobnost ocjenjivanja  rad drugih grupa
 • izvesti zaključke nastavno na zadani poslovni slučaj.

Poslovni plan poduzetnika

 • opisati pojam, sadržaj i svrhu izrade poslovnog plana
 • istražiti tržište prodaje i nabave i procijeniti mogućnosti plasmana vlastitih proizvoda ili usluga
 • sastaviti plan i budžet marketinških aktivnosti
 • izraditi računske projekcije prihoda, troškova i potrebnih ulaganja
 • sastaviti planske financijske izvještaje
 • procijeniti opravdanost ulaganja, koristeći statički i dinamički pristup ocjene isplativosti
 • analizirati osjetljivost projekta
 • prezentirati i argumentirano obrazložiti poduzetnički projekt.

Porezni sustav

 • objasniti temeljne porezno-pravne pojmove i njihovu ulogu u oporezivanju
 • odrediti za svaki porezni oblik poreznog obveznika, poreznu osnovicu, poreznu stopu i pripadnost prihoda
 • odrediti vrste i visine doprinosa za obvezna osiguranja
 • primijeniti znanje pri jednostavnijim postupcima oporezivanja dohotka
 • djelomično povezati stečeno znanje sa sadržajima iz drugih kolegija.

Poslovni engleski jezik  5, napredna razina

 • izdvojiti kompleksne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • sudjelovati u diskusijama o poslovnim temama
 • prepoznati i koristiti različite registre govora i pisanja
 • napisati e-mail , žalbu, upozorenje, sažetak, prijedlog
 • komunicirati s izvornim i neizvornim govornicima
 • koristit retoričkih alata u prezentacijama
 • sudjelovati u telekonferencijama.

Poslovni engleski jezik 5, viša srednja razina

 • objasniti osnovne ideje i detaljne informacije izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • primijeniti odgovarajući vokabular u diskusiji o međunarodnom tržištu i trgovini poslovnoj etici, vodstvu i konkurenciji
 • izraditi  kognitivne mape na poslovne teme
 • razlikovati upotrebu kondicionala, odnosnih rečenica, aktiva i pasiva i prošlih glagolskih vremena  u engleskom jeziku
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze tijekom pregovaranja, donošenja odluka i diplomatskog pregovaranja
 • opisati karakteristike ljudi na vodećim pozicijama
 • napisati poslovni izvještaj.

Poslovni engleski jezik 5, srednja razina

 • upotrijebiti kolokacije koje opisuju dobrog menadžera
 • voditi razgovor s poslovnim partnerom u gostima
 • upotrijebiti kolokacije i fraze koje se tiču poslovnog pregovaranja
 • voditi poslovni pregovor
 • upotrijebiti kolokacije koje opisuju ekonomsku situaciju države
 • upotrijebiti različite vrste brojeva
 • opisati proizvod
 • održati prezentaciju.

Poslovni engleski jezik 5, početna razina

 • objasniti osnovne ideje izgovorenog ili napisanog teksta na poslovnu temu
 • izraziti jednostavnim rječnikom svoje mišljenje o nekoj poslovnoj temi
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze u hotelu, formulirati uljudne zamolbe
 • opisati procedure na aerodromu, savladati vokabular neophodan na putovanju
 • razlikovati upotrebe sadašnjih i prošlih  glagolskih vremena
 • upotrijebiti odgovarajuće fraze tijekom sastanaka, ugovaranja sastanaka telefonom, upoznavanja
 • opisati slobodno vrijeme
 • komunicirati u restoranu
 • napisati jednostavni email i poslovno pismo.

Trgovinsko poslovanje

 • objasniti temeljne pojmove  koji su vezani uz unutarnju i vanjsku trgovinu
 • navesti temeljne pojmove i kategorije međunarodnog sustava plaćanja
 • opisati kako tečajna politika djeluje na uvjete uvoza i izvoza
 • protumačiti koje su bitne sastavnice ugovora u unutarnjoj i vanjskoj trgovini
 • interpretirati međunarodne trgovačke klauzule
 • identificirati poslovne procese u trgovini i njihov ustroj
 • procijeniti ulogu nabave, prodaje i upravljanja zalihama u poslovanju trgovačkog poduzeća
 • prikazati specifičnosti pojedinih oblika konkurentnosti u međunarodnoj razmjeni.

Dinamičko poduzetništvo

 • izdvojiti argumente za rast i razvoj poduzeća kao nužnosti za opstanak
 • grupirati mehanizme rasta poduzeća pod utjecajem unutarnjih i vanjskih čimbenika
 • intervjuirati poduzetnika, te prikupiti informacije o sadašnjoj izvedbi poduzeća, te potencijalima za rast (prepoznati što mu nedostaje da bi moglo rasti)
 • usporediti značajke, te definirati promjene koje se događaju na prelasku poduzeća iz poduzetničke u menadžersku fazu rasta
 • kombinirati naučeno o strategijama rasta s dobivenim/prikupljenim informacijama, kreirati različite scenarije rasta, te preporučiti najbolju strategiju rasta za odabrano poduzeće

6. semestar

Poslovna etika i kultura

 • prepoznati temeljne teorije poslovne etike, opisati njihove značajke, te argumentirati stajališta o potrebi proučavanja i primjene poslovne etike u različitim situacijama
 • prepoznati različite utjecaje koji oblikuju naše vrijednosne sustave
 • identificirati dionike i objasniti etičku dilemu u poslovanju na individualnoj, organizacijskoj i društvenoj razini
 • analizirati slučajeve iz prakse odabranim načinom donošenja etičkih odluka, povezati odgovore na tri etička pitanja, te argumentirati prijedloge rješenja
 • diskutirati etičke teme poslovnog okruženja, zaposlenika, okoliša i kupaca, te osmisliti i napisati etički kodeks
 • prepoznati etičke teme u raznim poslovnim situacijama, te osmisliti i preporučiti najprimjerenije scenarije društveno odgovornog poslovanja
 • odabrati odgovarajuću temu iz poslovne etike, obraditi je uz integriranje korištenih alata za analizu, opisati etički slučaj te predstaviti grupi zaključke svojega projekta.

Hrvatska kulturna baština

 • prepoznati posebnosti hrvatske kulturne baštine
 • prepoznati objekte i kreatore hrvatske kulturne baštine
 • povezati hrvatska kulturna dostignuća s europskim
 • primijeniti  stečena znanja u interpretaciji spomenika hrvatske kulturne baštine
 • koristiti se literaturom kod interpretacije hrvatske kulturne baštine
 • koristiti se stečenim smjernicama kod cjeloživotnog proučavanja hrvatske kulturne baštine
 • zalagati se za zaštitu spomenika hrvatske kulturne baštine.

Ponašanje potrošača

 • poznavati ključne pojmove, teorije i metode istraživanja koje su korisne za razumijevanje složenosti ponašanja potrošača
 • pokazati sposobnosti primjene tih koncepata u marketingu kroz odlučivanje, rješavanje problema i donošenje strategije razvoja
 • razaznati utjecaj etničkih, vjerskih, globalnih i multikulturalnih raznolikosti na donošenje odluka o kupnji proizvoda
 • biti u stanju kritički procijeniti poslovne odluke iz nekoliko perspektiva (potrošači, društvo, tvrtka)
 • identificirati problematiku zadanog  poslovnog profila kupca 
 • primijeniti znanja stečena iz kolegija Osnove marketinga pri izradi praktičnih primjera
 • razviti vještine koje se koriste u timskom radu pri izradi profila potrošača
 • osmisliti javnu prezentaciju profila potrošača  pred klijentom
 • provesti analizu tržišta i marketinškog okruženja
 • procijeniti svoj doprinos timskom radu te razviti sposobnost ocjenjivanja rada suparničkih grupa
 • izvesti zaključke nastavno na zadani poslovni slučaj.

Upravljanje ljudskim potencijalima

 • planirati ljudske potencijale u skladu sa strateškim usmjerenjima tvrtke
 • izraditi analizu posla i radnih mjesta
 • procijeniti koje metode i tehnike koristiti u procesu selekcije i pri odabiru
 • izraditi plan edukacije prema potrebama tvrtke i znati ih validirati
 • izraditi plan procjene radne uspješnosti zaposlenika
 • kreirati pravedan sustav nagrađivanja zaposlenika
 • izraditi mini HRM projekt za zadanu tvrtku.

Promocija

 • objasniti osnovne pojmove u integriranoj marketinškoj komunikaciji
 • protumačiti ulogu i važnost promocije u društvu i na globalnom tržištu
 • opisati proces nastanka i razvoja integrirane marketinške komunikacije te njezinu ulogu u suvremenom poslovanju
 • identificirati činitelje promotivnog spleta
 • primijeniti osnovne promotivne strategije
 • upotrijebiti osnovne promotivne alate u jednostavnijim poslovnim slučajevima
 • razlikovati posebnosti promotivnog spleta
 • prezentirati osnovne elemente integrirane marketinške komunikacije.

Obiteljsko poduzetništvo

 • identificirati i preporučiti rješenje problema tipičnog za obiteljsko poduzeće
 • razlikovati interese dionika u obiteljskom poduzeću
 • odrediti nasljednika i lidera obiteljskog poduzeća, uvjerljivo zastupajući svoj stav i odluku
 • osmisliti plan profesionalizacije obiteljskog biznisa
 • izdvojiti trendove koji će imati utjecaja na budućnost obiteljskog poduzetništva
 • sastaviti prijedlog razvoja institucionalne potpore za obiteljska poduzeća.

Revizija

 • objasniti glavna obilježja revizije financijskih izvještaja
 • razumjeti ulogu revizije u upravljanju poduzećem
 • surađivati s revizorom u postupku revizije financijskih izvještaja
 • interpretirati završno mišljenje revizora o financijskim izvještajima
 • djelomično povezati stečeno znanje sa sadržajima iz drugih kolegija.
 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh