Katalog znanja

Studij Ekonomija poduzetništva

Područje: Računovodstvo i financije

Pojašnjenje oznaka:

S Samostalno

V Vodstvo supervizora/mentora

 

1. Financijski pokazatelji i analize (likvidnost, profitabilnost, indeks rasta, novčani tok, dionice, obveznice, tečajne razlike i sl.)

S Student 

 • Analizira financijska izvještaja za potrebe ocjene boniteta poduzeća, poslovnih partnera i konkurencije
 • Izračunava likvidnost, aktivnost, profitabilnost i zaduženost poduzeća i uspoređuje pokazatelje s poduzećima u istoj djelatnosti
 • Izračunava indeks rasta i strukturne indekse za potrebe financijskih izvještaja poduzeća te obavlja komparativnu analizu poduzeća u istoj djelatnosti
 • Prikuplja podatke o bonitetu potencijalnih i aktualnih kupaca, klasificira potraživanja prema stupnju rizičnosti (zakašnjenju u plaćanju) te sastavlja pregled dospjelih nenaplaćenih potraživanja
 • Sastavlja izvještaje o novčanom toku na temelju bilance i računa dobiti i gubitka
 • Vodi analitičke evidencije o ulaganjima u dionice i obveznice te o efektima ulaganja (dividende, razlike tržišne cijene i troška ulaganja)
 • Izračunava tečajne razlike po potraživanjima i obvezama u stranoj valuti i u domaćoj valuti uz valutnu klauzulu
 • Izračunava trošak financiranja (kamate), ponderiranog prosječnog troška kapitala

V Student 

 • identificira probleme financijske naravi u poslovanju i predlaže korektivne mjere
 • analizira novčane tokove iz poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti
 • predlaže mjere za poboljšanje novčanog toka
 • razmatra potencijalne i sadašnje izvore financiranja te predlaže poboljšanja i alternativne mogućnosti financiranja

2. Isplativost ulaganja

V Student izrađuje studiju i izračun isplativosti ulaganja metodom neto sadašnje vrijednosti, metodom razdoblja povrata i interne stope povrata

3. Upravljanje tečajnim rizicima 

V Student predlaže mjere upravljanja tečajnim rizicima na temelju proučenih primjera dobre prakse i počinjenih grešaka.

4. Obračun dohodaka i plaća

S Student obračunava drugi dohodak prema

 • Ugovoru o djelu građana
 • Autorskom ugovoru
 • Autorskom ugovoru umjetnika

Student obračunava plaće bez obustava.

V Student obračunava plaće uz obustave za kredite, administrativne zabrane i sl.

V Student radi različite izračune, uspoređuje prednosti i nedostatke različitih pristupa i daje preporuku u skladu s interesima i ciljevima tvrtke.

5. Budžetiranje

V Student sudjeluje u izradi

 • budžeta (godišnjeg plana poslovanja) poduzeća
 • izvještaja o izvršenju budžeta
 • kalkulacija cijena, troškova i ostalih analiza

V Student sudjeluje u izvršavanju i kontroli budžeta i izradi upozorenja.

6. Potraživanja, zalihe i narudžbe

S Student klasificira zalihe po različitim kriterijima te izrađuje analitičku podlogu

V Student asistira u okviru

 • upravljanja potraživanjima
 • upravljanja zalihama i utvrđivanja optimalnih narudžbi

S Student stvara i povremeno ažurira bazu (potencijalnih) dobavljača, proučavanjem njihovih prednosti i nedostataka (u cilju pripremljenosti za slučaj da dođe do promjene trenutnih dobavljača i neovisnosti o pregovaračkoj snazi pojedinog dobavljača)

7. Procjena vrijednosti tvrtke

V Student odabire temeljnu metodologiju i alate za procjenu vrijednosti poslovanja subjekta, predlaže izvore i konkretne sektorske pokazatelje te procjenjuje likvidacijsku vrijednost poslovnog subjekta

 

  

katalog poslova (page)