IT menadžment

Nove tehnologije su danas strateški faktor razvoja organizacija, a informacije glavno uporište menadžementa!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Modeliranje podataka 15 15 6 izvanredni profesor, dr. sc. Željko Dobrović
Poslovni procesi 15 15 5 izvanredni profesor, dr. sc. Željko Dobrović
Arhitektura organizacije 15 15 5 mr. sc. Anton Florijan Barišić, viši predavač
Tehnološka osnova IS 15 15 5 mr. sc. Igor Ljubi, predavač
Internetska platforma 15 15 5 dr. sc. Alen Šimec, predavač
Izborni predmet 15 15 4  
  90 90 30  
Izborni predmeti
Geoinformacijski sustavi u poslovnom odlučivanju 15 15 4 dr. sc. Dražen Vrhovski, profesor visoke škole
Konkurentnost, inovativnost i razvoj* 15 15 4 Goran Radman, mag. pol. predavač
Design thinking 15 15 4 Oliver Kempkens, MA
EU politike financiranja i EU terminologija (EU modul)* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Sustavi baza podataka 15 15 6 Tomislav Gligora, struč. spec. ing. techn. inf. predavač
Modeliranje procesa 15 15 5 mr. sc. Kristijan Saletović, viši predavač
Upravljanje organizacijskim sustavima 15 15 5 mr. sc. Anton Florijan Barišić, viši predavač
Kvantitativne metode u menadžmentu 20 10 5 mr. sc. Ivo Beroš, viši predavač
Sigurnost informacijskih sustava 15 15 5 mr. sc. Kristijan Saletović, viši predavač
Izborni predmet 15 15 4  
  95 85 30  
Izborni predmeti
Upravljanje odnosima s korisnicima 15 15 4 doc. dr. sc Davor Perkov, profesor visoke škole
Digital marketing 15 15 4 Oliver Kempkens, MA
Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol* 15 15 4 Nataša Mance, univ. spec. philol., predavačica
EU projektni ciklus (EU modul)* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Dubinska analiza podataka 15 15 6 Maja Vekić Vedrina, dipl. ing.
Upravljanje projektima 15 15 6 mr. sc. Hrvoje Belani, predavač
Mjerenje organizacijskih performansi 20 10 5 izvanredni profesor, dr. sc. Željko Dobrović
Arhitektura ERP sustava 15 15 4 Tomislav Gligora, struč. spec. ing. techn. inf. predavač
Metodika stručnog i istraživačkog rada 15 15 5 mr. sc. Sanja Penić, viša predavačica
Izborni predmet 15 15 4  
  95 85 30  
Izborni predmeti
Upravljanje kvalitetom 15 15 4 dr. sc. Diana Plantić Tadić, profesorica visoke škole
EU programi i fondovi (EU model)* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
Business Model Canvas & Lean Startup 15 15 4 Oliver Kempkens, MA
Ekonomika europskih integracija* 15 15 4 dr. sc. Boris Vujčić

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Planiranje i projektiranje informacijskih sustava 15 15 5 mr. sc. Ivan Radošević, viši predavač
Specijalistički diplomski stručni rad 400 sati rada   15  
Specijalistička praksa 160 sati rada u poduzeću   6 mr. sc. Ivo Beroš, viši predavač
Izborni predmet 15 15 4  
  30 30 30  
Izborni predmeti
Start-up menadžment 15 15 4 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica
Prijava na natječaj 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
Krizni menadžment 15 15 4 mr. sc. Dušan Tomašević
Jean Monnet Module: Ekonomika Europske monetarne unije* 20 20 4 doc. dr. sc Dubravko Radošević

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

IT menadžment