IT menadžment

Nove tehnologije su danas strateški faktor razvoja organizacija, a informacije glavno uporište menadžementa!

Predmeti i ishodi

Predmeti

Ishodi predmeta

1. semestar

Po uspješnom svladavanju predmeta, studenti će moći:

Kvantitativne metode u menadžmentu

 • formulirati optimizacijske probleme u gospodarskim i poduzetničkim procesima  
 • odrediti matematički model formuliranog realnog problema i model  dualnog problema   
 • primijeniti metode određivanja optimalnog rješenja  za rješavanje zadanog optimizacijskog problema
 • interpretirati rješenja zadanog optimizacijskog problema
 • analizirati osjetljivost kod problema linearnog programiranja
 • odrediti optimalno rješenje transportnog problema
 • odrediti rješenje problema raspoređivanja.

Metode poslovnog upravljanja

 • prepoznati osnovne koncepte korporativnog IT-a, elemente koji ga određuju i limitiraju, te različite modele implementacije informacijskih tehnologija
 • identificirati osnovne mehanizme koji informacijskim tehnologijama omogućuju stvaranje poslovne vrijednosti
 • razumjeti ovisnost poslovanja o automatizaciji procesa korištenjem informacijskih tehnologija
 • protumačiti ovisnost kvalitete poslovnog odlučivanja o sustavima za analizu podataka i podršku odlučivanju
 • artikulirati i komunicirati poslovnu vrijednost stvorenu informacijskim tehnologijama i projektima implementacije IT-a
 • opisati osnovnu strukturu korporativnih IT sustava
 • osmisliti osnovne organizacijske modele prilikom uspostavljanja IT odjela, odnosno IT funkcije unutar poduzeća
 • opisati osnovne alate i procese kojima se koristimo u upravljanju IT organizacijama
 • protumačiti osnove IT ekonomike, odnosno, troškovne modele pri upravljanju IT-jem
 • objasniti osnove računarstva u oblaku (cloud computing) kao sasvim novog modela isporuke IT usluga.

Posebne metode projektiranja informacijskih sustava

 • prepoznati organizacijske potrebe za posebnim metodama projektiranja informacijskih sustava
 • prosuditi prikladnost metoda razvoja i uvođenja informacijskih sustava u poslovanje organizacija
 • sudjelovati u fazama projektiranja informacijskog sustava i projektnog rada u razvojnim timovima
 • prepoznati i prikupiti programske i sustavske zahtjeve te im odrediti prioritete i upravljati njima
 • sastaviti specifikacije programskih i sustavskih zahtjeva informacijskih sustava
 • izraditi osnovne UML modele za dizajn informacijskih sustava
 • prepoznati potrebe za primjenom metoda za refaktoriranje programskog kôda i baze podataka
 • primijeniti, odnosno prilagoditi razvojne procese i okvire potrebama konkretnih projekata.

Poslovno Izvješćivanje

 • razumjeti fundamentalne principe BI i poslovnog izvještavanja
 • razumjeti potrebu za korištenjem BI u velikim, srednjim i malim organizacijama
 • razumjeti kako koristiti BI u strateškom, taktičkom i operativnom odlučivanju
 • razumjeti BI arhitekturu i ključne komponente
 • razumjeti proces implementacije BI rješenja
 • stečeno znanje moći primijeniti u praktičnim situacijama
 • moći samostalno kreirati scorecard.

Programska rješenja za potporu poslovanju tvrtke

 • razumjeti osnovnu ulogu programske podrške u potpori poslovanju
 • znati razlikovati ulogu razvoja programske podrške od uloge implementacije programske podrške u obliku gotovih paketnih aplikacija
 • poznavati osnovne karakteristike generičkih tipova programske podrške (ERP, CRM, BI, EPM…)
 • znati prepoznati generičke tipove programske podrške u ključnim poslovnim granam te tijelima javne uprave
 • znati prepoznati osnovne karakteristike pojedinih poslovnih procesa te biti u stajnu utvrditi postoje li na tržištu odgovarajuće generičke paketne aplikacije
 • razumjeti ulogu i metodu izrade funkcionalne specifikacije informacijskog sustava, temeljene na arhitekturi poslovnih procesa
 • naučiti što je fit-gap analiza funkcionalnosti paketnih aplikacija
 • znati kako se upravlja procesom razvoja, odnosno uvođenja programske podrške potpori poslovanju
 • biti u stanju prepoznati najznačajnije rizike tog procesa te kako se prema njima odnositi
 • znati koje rezultate treba očekivati na kraju procesa
 • znati prezentirati i argumentirati motive, ciljeve, postupak i konačne rezultate procesa.

Tehnološka osnovica informacijskih sustava

 • objasniti mjesto i ulogu informacijskog sustava u organizacijskom (poslovnom) sustavu
 • izračunati potrebne tehnološke i druge resurse s troškovima uspostave i rada IS-a
 • nabrojati glavne dijelove (strukturu) i faze razvoja IS-a
 • opisati vrste, osobine i namjenu suvremenih tehnologija za IS-a (hardver, softver, komunikacije)
 • istražiti postojeće i potrebne elementarne podatke  u organizacijskom sustavu za izradu IS-a
 • kreirati logički ER (Entity Relationship) model podataka  (tipove entiteta, njihove veze i atribute)
 • predložiti idejni model resursa za funkcioniranje IS-a u organizacijskom sustavu.

2. semestar

Inteligentne organizacije

 • identificirati i analizirati tipove suvremene organizacije
 • razumjeti osnovne koncepte Inteligentne organizacije kao organizacije koja uči te stvara i usvaja znanja
 • objasniti ovisnost o promjenama u okolini, identificirati što te promjene znače, te kako najbolje odgovoriti na te promjene
 • opisati specifičnosti problema u upravljanju ključnim informacijskim procesima
 • proanalizirati osnovne principe dizajna efektivnog sustava “skeniranja” okoline
 • povezati i razumjeti šest ključnih informacijskih procesa koji kreiraju kontinuiranu, obnavljajuću petlju – identificiranje informacijskih potreba, prikupljanje informacija, organizacija i spremanje informacija, razvijanje informacijskih proizvoda i servisa, distribucija informacija  te korištenje informacija.

Mjerenje organizacijskih performanci

 • objasniti ulogu mjerenja uspješnosti (MU) u organizacijskom kontekstu
 • procijeniti doprinos uporabe tih alata i tehnika učinkovitom mjerenju uspješnosti
 • kritički vrednovati opće pristupe MU-u
 • razumjeti evoluciju MU-a, razloge, faktore i rezultate vezane uz ostvarenje organizacijske strategije
 • diskutirati primjenljivost i primjerenost različitih MU alata unutar organizacije i predložiti najbolje moguće rješenje
 • primijeniti MU alate i tehnike uključujući Balanced Scorecard, Process Mapping, Benchmarking, Customer Satisfaction Measurement Techniques, EFQM excellence model, Six Sigma, etc.

Modeliranje poslovnih procesa

 • opisati osnovne vrste modela i principe modeliranja poslovnih procesa
 • protumačiti utjecaj modeliranja poslovnih procesa na planiranje poslovanja i prilagođavanje promjenama
 • identificirati faze modeliranja poslovnih procesa
 • upotrijebiti osnovne elemente standardizirane notacije za prikazivanje poslovnih procesa
 • osmisliti model za jednostavnije proslovne procese
 • protumačiti utjecaj modeliranja poslovnih procesa na planiranje poslovanja i prilagođavanje promjenama.

Odlučivanje i informacije

 • prepoznati problem odlučivanja
 • prepoznati ekspertne sustave za podršku odlučivanja
 • formulirati model odlučivanja
 • identificirati uvjete odlučivanja za konkretan problem odlučivanja
 • primijeniti odgovarajuće tehnike odlučivanja na konkretnom problemu
 • ocijeniti pojedine alternative kod višekriterijskog odlučivanja
 • odabrati optimalno rješenje problema odlučivanja
 • prepoznati ekspertne sustave za podršku odlučivanja.

Upravljanje odnosima s kupcima

 • objasniti upravljanje odnosima s kupcima kao poslovnu strategiju i kao poslovni proces
 • analizirati različite aspekte upravljanja odnosima s kupcima
 • diskutirati važnost održavanja i unaprjeđivanja dugoročnih odnosa s kupcima za uspješnost poslovne organizacije
 • sagledati značaj lojalnosti kupaca za poslovanje u konkurentnom poslovnom okruženju
 • opisati proces upravljanja bazama podataka o kupcima
 • identificirati ključne elemente operativnog upravljanja odnosima s kupcima
 • prikazati faze projekta implementacije sustava upravljanja odnosima s kupcima u poslovanju.

Dubinska analiza podataka

 • prepoznati prednosti korištenja dubinske analize podataka
 • razumjeti osnovne DAP metode
 • napraviti vlastiti dataset prilikom pripreme DAP analize
 • odabrati optimalnu metodu DAP
 • primijeniti u praksi aplikaciju za dubinsku analizu podataka Weka
 • napraviti DAP analizu i izvještaj
 • primijeniti odgovarajuće tehnike DAP na konkretnom problemu

3. semestar

Metodika stručnog i istraživačkog rada

 • savladati faze istraživačkog procesa
 • primijeniti tehnike i instrumente raznih istraživačkih alata
 • samostalno, uz vođenje mentora izraditi prijedlog za izradu diplomskog rada.

Geoinformacijski sustavi u poslovnom odlučivanju

 • opisati glavne funkcionalne značajke ciljanog GIS sustava
 • prepoznati moguće  primjene GIS sustava
 • diskutirati različite tipove i izvore prostornih podataka, potrebne  za realizaciju ciljanog GIS sustava
 • opisati glavne izazove vezane uz georeferenciranje entiteta
 • objasniti različite opcije prikupljanja i obrade prostornih podataka
 • objasniti prirodu kvalitete prostornih podataka te njezinu važnost za rada GIS sustava i donošenje odluka temeljenih na prostornim analizama
 • diskutirati različite GIS platform (desktop, mobile, web, cloud)
 • identificirati dostupne izvore prostornih podataka u RH
 • izdvojiti dostupne izvore prostornih podataka u svijetu.

Sigurnost poslovnih informacijskih sustava

 • objasniti što su informacije, informacijski sustav i osnovna svojstva informacija
 • prikazati osnovnu zakonsku regulativu i međunarodni standard za područje informacijske sigurnosti
 • identificirati korake u planiranju sustava informacijske sigurnosti
 • kategorizirati izvore prijetnji, rizike i kontrolne mjere za smanjivanje rizika
 • analizirati korake u implementaciji sustava ISMS
 • analizirati načine kontrole sustava ISMS.

Strateško planiranje informacijskih sustava

 • analizirati organizacijski sustav koristeći misiju, viziju, ciljeve, organizaciju i funkcije sustava
 • prepoznati poslovne procese i klase podataka (dokumente, entitete) u organizacijskom sustavu
 • grupirati poslovne procese po životnom ciklusu (vremenu nastajanja)
 • koristiti tehniku matrica veza za prikaz različitih elemenata sustava
 • izabrati moguće podsustave IS koristeći dijaginalizaciju matrica veza procesa i klasa podataka
 • izračunati parametre za ocjenu podsustava IS: koheziju, afinitete između procesa, informacijsku funkciju i mjeru kvalitete IS-a
 • izabrati optimalnu strukturu IS-a koristeći izračunate parametre i osobine organizacijskog sustava
 • predložiti prioritete razvoja podsustava IS i resurse za njihovu realizaciju (vrijeme, kadrovi, troškovi).

Upravljanje znanjem i organizacijsko učenje

 • jasno identificirati i karakterizirati model upravljanja znanjem, intelektualni kapital, učenje organizacije te razumjeti ulogu upravljanja znanjem u organizacijama
 • analizirati i evaluirati tipove znanja i razumjeti postojeće probleme i inicijative vezane za uvođenje I korištenje tehnika UZ (KM) u organizacijama
 • identificirati i selekcionirati alate za upravljanje znanjem i tehnike za kreiranje, akviziciju, dijeljenje i upravljanje znanjem
 • razumjeti i ispravno vrednovati važnost intelektualnog kapitala u stjecanju kompetitivne prednosti organizacija
 • kreirati i osmisliti metode pristupa upravljanju znanjem i organizacijskom učenju
 • definirati kriterije za uspostavljanje sustava upravljanja znanjem u organizacijama.

Web dizajn

 • razumjeti ključne pojmove pri izradi web-stranica
 • organizirati i planirati sve aktivnosti vezane uz izradu web-stranica
 • objasniti tehničku pozadinu funkcioniranja web-stranica
 • povezati postojeća poslovna i marketinška znanja i primijeniti ih na aktivnosti izrade web-stranica
 • osmisliti cjelokupni koncept i strukturu web-stranice
 • procijeniti i vrednovati kvalitetu web-stranica

4. semestar

Produkcija 
Multimedijalnog 
sadržaja

 • definirati multimediju, njezine elemente i osnovne faze razvijanja multimedijskog projekta
 • pravilno primijeniti elemente i načela vizualnog oblikovanja pri rješavanju dizajnerskog zadatka
 • pripremiti i prilagoditi multimedijalni sadržaj određenom mediju (tisak, web, televizija)
 • usvojiti dobru praksu i načela izrade multimedijalnih prezentacija
 • povezati i kreirati sve multimedijalne sadržaje u jednu cjelinu

Upravljanje kvalitetom informacijskih sustava

 • objasniti koncepciju kvalitete i upravljanja kvalitetom kao poslovnu strategiju i kao filozofije poslovanja
 • definirati osnovne pojmove iz područja upravljanja kvalitetom
 • prikazati povijesni razvoj koncepcije kvalitete
 • analizirati procesni pristup temeljen na normama ISO 9001:2008 i 27001:2005
 • primijeniti statističke metode i alate u procjeni i upravljanju kvalitetom informacijskih sustava
 • diskutirati važnost održavanja i unaprjeđivanja dugoročnih odnosa s kupcima za uspješnost poslovne organizacije
 • aktivno sudjelovati u izradi dokumentacije sustava kvalitete
 • prikazati faze projekta implementacije sustava upravljanja kvalitetom informacijskih sustava u poslovanju.

Matematički modeli za poslovne analize

 • objasniti razliku između diskretnog i kontinuiranog modela vjerojatnosti
 • izračunati razdiobu opće slučajne varijable
 • izvesti matematički model koji opisuje promatranu pojavu
 • izračunati parametre matematičkog modela
 • izraditi simulaciju jednostavnog matematičkog modela,
 • interpretirati rezultate simulacije zadanog modela.
IT menadžment