Menadžment održivog razvoja turizma

Upravljanje turizmom postaje izazov koji mora objediniti potrebu čuvanja baštine, ali i potrebe poduzetnika, stanovništva i očekivanja turista!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Turizam i novi ekonomski koncepti 15 15 6 dr. sc. Dijana Pletikosa, viša predavačica
Trendovi u suvremenom turizmu 15 15 5 mr. sc. Neda Telišman-Košuta, viša predavačica
Sociologija turizma 15 15 5 dr. sc. Josip Hrgović, viši predavač
Psihologija u turizmu 15 15 5 prof. dr. sc. Dubravka Miljković
Turizam i prostor 15 15 5 dr. sc. Izidora Marković Vukadin, predavačica
Izborni predmet 15 15 4  
         
Izborni predmeti
Konkurentnost, inovativnost i razvoj* 15 15 4 Goran Radman, mag. pol. predavač
Design thinking* 15 15 4 Oliver Kempkens, MA
EU politike financiranja i EU terminologija (EU modul)* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Turistička politika i razvoj turizma 15 15 4 dr. sc. Amelia Tomašević, profesorica visoke škole u trajnom zvanju

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Strateški menadžment u turizmu 15 15 6 dr. sc. Ivo Kunst, viši predavač
Financijski menadžment u turizmu 15 15 5 dr. sc. Darija Prša, viša predavačica
Marketinški menadžmentu turizmu 15 15 5 dr. sc. Snježana Boranić Živoder, profesorica visoke škole
Operacijski menadžment u turizmu 15 15 5 Željko Trezner, struč. spec. oec., viši predavač
Ugovorno pravo u turizmu 15 15 5 Ivana Vrcić, univ. spec. iur., predavačica
Izborni predmet 15 15 4  
         
Izborni predmeti
Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol* 15 15 4 Nataša Mance, univ. spec. philol., predavačica
Digital marketing* 15 15 4 Oliver Kempkens, MA
EU projektni ciklus (EU modul)* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Mediji i odnosi s javnošću u turizmu 15 15 4 dr. sc. Mirela Holy, predavačica

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Društveno odgovorno poslovanje u turizmu 15 15 6 dr. sc. Dijana Pletikosa, viša predavačica
Inovativno poduzetništvo u turizmu 15 15 5 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica
Integrirano marketinško komuniciranje u turizmu 15 15 5 dr. sc. Diana Plantić Tadić, profesorica visoke škole
Upravljanje ljudskim potencijalima u turizmu 15 15 5 dr. sc. Josipa Cvelić-Bonifačić, predavačica
Sigurnost i upravljanje kriznim situacijama u turizmu 15 15 5 prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila
Izborni predmet 15 15 4  
         
Izborni predmeti
Ekonomika europskih integracija* 15 15 4 dr. sc. Boris Vujčić
Multicultural business communication* 15 15 4 Jan Mehlsen, MA
EU programi i fondovi (EU modul)* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
Poslovno pregovaranje u turizmu na engleskom jeziku 15 15 4 mr. sc. Martina Mencer Salluzzo, predavačica

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Metode izrade stručnog rada 15 15 6 dr. sc. Sanda Čorak, profesorica visoke škole
Izborni predmet     4  
Specijalistička praksa     5 dr. sc. Snježana Boranić Živoder, profesorica visoke škole
Specijalistički diplomski stručni rad     15  
         
Izborni predmeti
Ekonomika Europske monetarne unije – Jean Monnet Module* 30 10 4 ddoc. dr. sc Dubravko Radošević
Krizni menadžment 15 15 4 mr. sc. Dušan Tomašević
Prijava na natječaj (EU modul – praktičan rad grupe polaznika)* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
Upravljanje kvalitetom u turizmu 15 15 4 dr. sc. Diana Plantić Tadić, profesorica visoke škole

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

Menadžment održivog razvoja turizma