Poduzetnički menadžment

Tržište rada u vrijeme dinamičnih gospodarskih i društvenih promjena, pokazuje sve veću potrebu za obrazovanim poduzetnicima i poduzetnički orijentiranim menadžerima!

Poduzetnički menadžment

(u doba digitalne transformacije)
Akademska godina 2018./2019.

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Menadžersko računovodstvo 15 15 6 mr. sc. Melita Cita, viša predavačica
Upravljanje marketingom 15 15 5 dr. sc. Diana Plantić Tadić, profesorica visoke škole
Digitalna transformacija i novi oblici organiziranja 15 15 5 doc. dr. sc Davor Perkov, profesor visoke škole
Globalni izazovi, liderstvo i poslovna etika 15 15 5 dr. sc. Jadranka Ivanković, profesorica visoke škole
Poslovno pravo i pravo intelektualnog vlasništva 20 10 5 Mario Vukelić, dipl. iur. oec., viši predavač
Izborni predmet 15 15 4  
  95 85 30  
Izborni predmeti
Odabrana poglavlja psihologije menadžmenta* 15 15 4 prof. dr. sc. Dubravka Miljković
Konkurentnost, inovativnost i razvoj* 15 15 4 Goran Radman, mag. pol. predavač
Design thinking* 15 15 4 Oliver Kempkens, MA
EU politike financiranja i EU terminologija* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

Poduzetnički menadžment

(program za studente upisane prije akademske godine 2018./2019.)

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Poduzetništvo 15 15 5 mr. sc. Zrinka Gregov, viša predavačica
Upravljanje marketingom 15 15 5 dr. sc. Diana Plantić Tadić, profesorica visoke škole
Poslovna organizacija i upravljanje promjenama 15 15 5 doc. dr. sc Davor Perkov, profesor visoke škole
Menadžersko računovodstvo 20 20 6 mr. sc. Željko Tintor
Međunarodno okruženje i poslovno pravo 20 10 5 dr. sc. Andrea Pešutić, profesorica visoke škole
Izborni predmet 15 15 4  
  100 90 30  
Izborni predmeti
Odabrana poglavlja psihologije menadžmenta 15 15 4 prof. dr. sc. Dubravka Miljković
Konkurentnost, inovativnost i razvoj* 15 15 4 Goran Radman, mag. pol. predavač
Design thinking 15 15 4 Oliver Kempkens, MA
EU politike financiranja i EU terminologija* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Upravljanje inovacijama i tehnološkim promjenama 15 15 5 dr. sc. Zoran Aralica, znanstveni suradnik, predavač
Operativni menadžment 15 15 5 dr. sc. Jadranka Ivanković, profesorica visoke škole
Upravljanje projektima 15 15 5 mr. sc. Sanja Mudrić Rešetar, predavačica
Financijski menadžment 20 20 6 mr. sc. Josip Kereta, predavač
Upravljanje ljudskim potencijalima 15 15 5 prof. dr. sc. Zoran Sušanj
Izborni predmet 15 15 4  
  95 95 30  
Izborni predmeti
Upravljanje odnosima s klijentima 15 15 4 doc. dr. sc Davor Perkov, profesor visoke škole
Digital marketing 15 15 4 Oliver Kempkens, MA
Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol* 15 15 4 Nataša Mance, univ. spec. philol., predavačica

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Strategijsko upravljanje 20 20 6 dr. sc. Ivica Katavić, profesor visoke škole
Upravljanje rastom poduzeća 15 15 5 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica
Međunarodni menadžment 15 15 5 dr. sc. Jadranka Ivanković, profesorica visoke škole
Poslovna etika 20 10 5  
Metodika istraživačkog i stručnog rada 15 15 5 mr. sc. Višnja Grozdanić, viša predavačica
Izborni predmet 30 30 5  
  100 90 30  
Izborni predmeti
Ekonomika europskih integracija* 15 15 4 dr. sc. Boris Vujčić
EU programi i fondovi (EU modul)* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Upravljanje kvalitetom 15 15 4 dr. sc. Diana Plantić Tadić, profesorica visoke škole
Multicultural business communication 15 15 4 Jan Mehlsen, MA

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Poslovna analiza i kontroling 20 20 5 mr. sc. Zrinka Gregov, viša predavačica
Specijalistička praksa 160 sati rada u poduzeću   6 mr. sc. Zrinka Gregov, viša predavačica
Specijalistički diplomski stručni rad 400 sati rada   15  
Izborni predmet 15 15 4  
  35 35 30  
Izborni predmeti
Poslovno savjetovanje / savjetodavne vještine 15 15 4 mr. sc. Anton Florijan Barišić, viši predavač
Prijava na natječaj (praktičan rad grupe polaznika) (EU modul)* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
Ekonomika Europske monetarne unije – Jean Monnet Module* 20 20 4 doc. dr. sc Dubravko Radošević
Krizni menadžment 15 15 4 mr. sc. Dušan Tomašević

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

Poduzetnički menadžment