Računovodstvo i financije

Studij utemeljen na suvremenim spoznajama financijske znanosti i pragmatičnim rješenjima dobre poslovne prakse!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Financijsko računovodstvo 1 15 15 6 mr. sc. Melita Cita, viša predavačica
Financijski menadžment 20 20 6 dr. sc. Branko Krnić, profesor visoke škole
Oporezivanje u poduzetništvu 15 15 6 dr. sc. Marija Zuber, predavačica
Pravo trgovačkih društava 20 10 4 Mario Vukelić, dipl. iur. oec., viši predavač
Matematika u financijama 15 15 4 mr. sc. Ivo Beroš, viši predavač
Izborni predmet 15-20 10-15 4  
  100-105 85-90 30  
Izborni predmeti
Monetarna politika 20 10 4 doc. dr. sc Dubravko Radošević
Konkurentnost, inovativnost i razvoj* 15 15 4 Goran Radman, mag. pol. predavač
Design thinking 15 15 4 Oliver Kempkens, MA
EU politike financiranja i EU terminologija (EU modul)* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Financijsko računovodstvo 2 15 15 6 mr. sc. Melita Cita, viša predavačica
Financijske institucije, tržišta i instrumenti 20 10 6 dr. sc. Branko Krnić, profesor visoke škole
Revizija i interna kontrola 20 10 5 mr. sc. Željko Tintor
Trgovačko ugovorno pravo 15 15 4 Mario Vukelić, dipl. iur. oec., viši predavač
Strategijsko upravljanje 20 10 5 dr. sc. Ivica Katavić, profesor visoke škole
Izborni predmet 15 15 4  
  105 75 30  
Izborni predmeti
Platni promet 15 15 4 dr. sc. Miroslav Gregurek, profesor visoke škole
Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol* 15 15 4 Nataša Mance, univ. spec. philol., predavačica
Digitalni marketing* 15 15 4 Oliver Kempkens, MA
EU projektni ciklus (EU modul)* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Troškovno računovodstvo 15 15 6 mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
Poslovno bankarstvo 20 10 5 dr. sc. Miroslav Gregurek, profesor visoke škole
Investicijska analiza 15 15 6 dr. sc. Darija Prša, viša predavačica
Programska podrška poslovnom upravljanju 15 15 4 izvanredni profesor, dr. sc. Željko Dobrović
Metodologija istraživačkog i stručnog rada 15 15 5 dr. sc. Maja Kolega, viša predavačica
Izborni predmet 15 15 4  
  95 85 30  
Izborni predmeti
Financijska analiza i planiranje 15 15 4 dr. sc. Dolores Pušar Banović, profesorica visoke škole
Ekonomika europskih integracija* 15 15 4 dr. sc. Boris Vujčić
Business Model Canvas Lean Startup* 15 15 4 Oliver Kempkens, MA
EU programi i fondovi (EU modul)* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Upravljačko računovodstvo 15 15 5 mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
Izborni predmet 15-30 10-15 4  
Specijalistička praksa 160 sati rada u poduzeću   6 mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
Specijalistički diplomski stručni rad 400 sati rada   15  
  30-45 25-30 30  
Izborni predmeti
Budžetiranje kapitala 15 15 4 dr. sc. Dolores Pušar Banović, profesorica visoke škole
Ekonomika Europske monetarne unije – Jean Monnet Module* 30 10 4 doc. dr. sc Dubravko Radošević
Krizni menadžment* 15 15 4 mr. sc. Dušan Tomašević
Prijava na natječaj (EU modul – praktičan rad grupe polaznika)* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

Računovodstvo i financije