Upravljanje ljudskim potencijalima

Prvi specijalizirani diplomski studijski program u Hrvatskoj za upravljanje ljudskim potencijalima!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Temeljne zadaće i prakse upravljanja ljudskim potencijalima 15 15 + 15 seminar 6 mr. sc. Zoran Komar, predavač
Radno pravo 20 10 5 mr. sc. Darko Terek
Organizacijski razvoj 15 15 5 Maja Marković Mileusnić, dipl. oec.
Poslovno komuniciranje 15 15 5 dr. sc. Nikolina Borčić, viša predavačica
Pribavljanje, selekcija i raspored zaposlenika 15 15 5 dr. sc. Irena Miljković Krečar, profesorica visoke škole
Izborni predmet 15 15 4  
  90 90+15 30  
Izborni predmeti
Osobni razvoj 15 15 4 Tanja Pureta, mr. spec.
Poslovna etika 15 15 4 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica
Design thinking* 15 15 4 Oliver Kempkens, MA
Konkurentnost, inovativnost i razvoj* 15 15 4 Goran Radman, mag. pol. predavač
EU politike financiranja i EU terminologija (EU modul)* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Financijski menadžment i financijsko okružje 15 15 5 dr. sc. Darija Prša, viša predavačica
Organizacijsko ponašanje 15 15 5 dr. sc. Maja Kolega, viša predavačica
Istraživačke metode u upravljanju ljudskim potencijalima 30 10 6 prof. dr. sc. Goran Milas
Upravljanje radnim učinkom i karijerama 15 15 5 mr. sc. Marino Miloš
Makroekonomija i ljudski potencijali 15 15 5 mr. sc. Darko Delač, viši predavač
Izborni predmet 15 15 4  
  110 80 30  
Izborni predmeti
Upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima u radu 15 15 4 mr. sc. Zoran Komar, predavač
Upravljanje poslovnim projektima 15 15 4 mr. sc. Dubravka Maras, predavačica
Digital marketing 15 15 4 Oliver Kempkens, MA
Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol 15 15 4 Nataša Mance, univ. spec. philol., predavačica
EU projektni ciklus (EU modul)* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Kontroling 15 15 5 dr. sc. Dolores Pušar Banović, profesorica visoke škole
Upravljanje znanjem 15 15 5 mr. sc. Anton Florijan Barišić, viši predavač
Upravljanje kompenzacijama 15 15 5 Sandra Tišma Zemunić, dipl. oecc.
Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u upravljanju ljudskim potencijalima 15 15 5 prof. dr. sc. Goran Milas
Vođenje i donošenje odluka 20 15 6 mr. sc. Zoran Komar, predavač
Izborni predmet 15 15 4  
  95 85 30  
Izborni predmeti
Timski rad 15 15 4 dr. sc. Maja Kolega, viša predavačica
Integralna sigurnost poslovnih sustava 15 15 4 prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila
Ekonomika europskih integracija* 15 15 4 dr. sc. Boris Vujčić
Multicultural business communication 15 15 4 Jan Mehlsen, MA
EU programi i fondovi (EU modul)* 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Strateško upravljanje ljudskim potencijalima 15 15 5 prof. dr. sc. Zoran Sušanj
Specijalistička praksa 160 sati rada u poduzeću   6 mr. sc. Zoran Komar, predavač
Specijalistički diplomski stručni rad     15  
Izborni predmet 15 15 4  
  30 30 30  
Izborni predmeti
Kulturološke razlike, globalizacija i upravljanje ljudskim potencijalima 15 15 4 dr. sc. Irena Miljković Krečar, profesorica visoke škole
Upravljanje organizacijskim promjenama 15 15 4 mr. sc. Zoran Komar, predavač
Prijava na natječaj 15 15 4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica
Krizni menadžment 15 15 4 mr. sc. Dušan Tomašević
Jean Monnet Module: Ekonomika Europske monetarne unije* 20 20 4 doc. dr. sc Dubravko Radošević

*zajednički izborni predmeti specijalističkih studija

Upravljanje ljudskim potencijalima