Upravljanje poslovnim komunikacijama

Zbog sinergijskog djelovanja te fokusiranosti na digitalne komunikacije, integrirane komunikacije su, bez ikakve sumnje, budućnost komunikacija!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Uvod u integrirane komunikacije 15 15 6 dr. sc. Mirela Holy, predavačica
Integrirano marketinško komuniciranje 15 15 5 dr. sc. Diana Plantić Tadić, profesorica visoke škole
Odnosi s javnošću u integriranim komunikacijama 15 15 5 izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta
Teorija masovnih medija 15 15 5 Astrid Nox, prof., predavačica
Psihologija komuniciranja 15 15 5 dr. sc. Irena Miljković Krečar, profesorica visoke škole
Izborni predmet 15 15 4  
         
Izborni predmeti
Popularna kultura i medijska pismenost 15 15 4 doc. dr. sc Marija Geiger Zeman
Konkurentnost, inovativnost i razvoj* 15 15 4 Goran Radman, mag. pol. predavač
EU politike financiranja i EU žargon (EU modul)* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica
Design thinking 15 15 4 Oliver Kempkens, MA

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Manipulacija i komuniciranje 15 15 6 dr. sc. Mirela Holy, predavačica
Integrirane poslovne komunikacijske strategije 15 15 5 izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta
Copywriting 15 15 5 Tomislav Štuka, prof., predavač
Dizajn u vizualnim komunikacijama 15 15 5 Branimir Lazanja, mag. art. dizajna, predavač
Potrošači, tržište i javno mnijenje 15 15 5 mr. sc. Višnja Grozdanić, viša predavačica
Izborni predmet 15 15 4  
         
Izborni predmeti
Mediji i odnosi s javnošću u turizmu 15 15 4 dr. sc. Mirela Holy, predavačica
Digital marketing 15 15 4 Oliver Kempkens, MA
Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol* 15 15 4 Nataša Mance, univ. spec. philol., predavačica
EU projektni ciklus (EU modul)* 15 15 4 mr. sc. Dinka Krčelić, predavačica

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Strategija brendiranja 15 15 5 izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta
Novi održivi trendovi – promocija mode, turizma i civilnog društva 15 15 6 dr. sc. Mirela Holy, predavačica
Community menadžment 15 15 6 doc. dr. sc Domagoj Bebić
Krizno komuniciranje i upravljanje trendovima 15 15 5 Vanja Mladineo, dipl. pol., predavačica
Politička komunikacija 15 15 4

izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta;

dr. sc. Nikolina Borčić, viša predavačica
Izborni predmet 15 15 4  
         
Izborni predmeti
Kreiranje i upravljanje imidžem slavnih osoba 15 15 4

dr. sc. Nikolina Borčić, viša predavačica;

dr. sc. Mirela Holy, predavačica
EU program i fondovi (EU modul)* 15 15 4

dr. sc. Irena Đokić, predavačica;

mr. med. bioch. Emir Džanić;

dr. vet. med. Saša Bukovac
Ekonomika europskih integracija 15 15 4 dr. sc. Boris Vujčić
Multicultural business communication 15 15 4 Jan Mehlsen, MA

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Metodologija istraživačkog rada 15 15 5 mr. sc. Višnja Grozdanić, viša predavačica
Izborni predmet 15 15 4  
Specijalistička praksa 160 sati rada u poduzeću   6 dr. sc. Mirela Holy, predavačica
Specijalistički diplomski stručni rad 400 sati rada   15  
         
Izborni predmeti
Gerilska komunikacija 15 15 4 dr. sc. Mirela Holy, predavačica
Ekonomika Europske monetarne unije – Jean Monnet Module* 20 20 4 doc. dr. sc Dubravko Radošević
Krizni menadžment 15 15 4 mr. sc. Dušan Tomašević
Prijava na natječaj (praktičan rad grupe polaznika) (EU modul)*     4 dr. sc. Irena Đokić, predavačica

*zajednički izborni kolegiji specijalističkih studija

Upravljanje poslovnim komunikacijama