Odnosi s javnošću i studij medija

Uspješnost komunikacije mjeri se prema dojmu koji ostavljate u javnosti!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Uvod u odnose s javnošću 30 30 6 izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta
Uvod u komunikologiju 30 30 6 Stana Odak Krasić, mag. nov., viša predavačica
Hrvatski poslovni jezik 30 30 5 Vicko Krampus, prof., viši predavač
Medijski sustavi 30 30 4 Maja Mihovilović, mag. kom., predavačica
Akademsko pisanje 30 30 4 Marija Slijepčević, univ. spec. oec., predavačica
Engleski jezik 1 30 30 4 Branka Šuput, prof., predavačica
  180 180 29  

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Osnove teorije promidžbe 30 30 6 Marija Volarević, mag. nov., predavač
Informatika za uredsko poslovanje 30 30 6 Jadranka Musulin, dipl. oec., viša predavačica
Osnove menadžmenta 30 30 5 dr. sc. Jadranka Ivanković, profesorica visoke škole
Osnove socijalne psihologije 30 30 5 Silvana Fratrić Kunac, prof., predavačica
Osnove marketinga 30 30 5 mr. Boris Jurič, viši predavač
Engleski jezik 2 30 30 4 Branka Šuput, prof., predavačica
  180 180 31  

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Glasnogovorništvo i javni nastupi 30 30 6 Stana Odak Krasić, mag. nov., viša predavačica
Pisanje u odnosima s javnošću 30 30 5 dr. sc. Marijana Togonal, prof., viši predavač
Korporativno komuniciranje 30 30 6  
Osnove poduzetništva 30 30 5 mr. sc. Iva Senegović, predavač
Internet i društvene mreže 30 30 4 doc. dr. sc Domagoj Bebić
Engleski jezik 3 30 30 4 Branka Šuput, prof., predavačica
  180 180 30  

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Odnosi s medijima i tehnike odnosa s javnošću 30 30 5 Marija Slijepčević, univ. spec. oec., predavačica
Interno komuniciranje 30 30 5 Stana Odak Krasić, mag. nov., viša predavačica
Etika komuniciranja i društveno odgovorno poslovanje 30 30 6 Stana Odak Krasić, mag. nov., viša predavačica
Osnove financijske analize i planiranja 30 30 5 mr. sc. Anita Zelić, predavač
Digitalno komuniciranje 30 30 5 Marija Volarević, mag. nov., predavač
Engleski jezik 4 30 30 4 Branka Šuput, prof., predavačica
  180 180 30  

3. godina

5. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Istraživanje javnog mišljenja 30 30 5 Agan Begić, mag. nov. i pol., predavač
Agencije odnosa s javnošću 30 30 5 dr. sc. Mirela Holy, predavačica
Krizno komuniciranje 30 30 5 izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta
Pravni aspekti odnosa s javnošću 30 30 5 dr. sc. Zdravko Kedžo, predavač
Osobni odnosi s javnošću 30 30 5 Stana Odak Krasić, mag. nov., viša predavačica
Upravljanje ljudskim potencijalima 30 30 5 Maja Marković Mileusnić, dipl. oec.
  180 180 30  

6. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Izborni 1 20 10 5  
Izborni 2 20 10 5  
Izborni 3 20 10 5  
Izborni 4 20 10 5  
Stručna praksa     5  
Završni rad     5  
  80 40 30  
Izborni predmeti
Medijski nastup 30   5 Davor Stanković, prof., predavač
Content managment 30   5 Marija Volarević, mag. nov., predavač
Odnosi s javnošću u turizmu i sportu 30   5 Stana Odak Krasić, mag. nov., viša predavačica
Politički odnosi s javnošću 30   5 dr. sc. Nikolina Borčić, viša predavačica
PR praktikum 30   5 Stana Odak Krasić, mag. nov., viša predavačica
Academic writing 30   5 Svea Kršul, prof., predavačica
Grafičko oblikovanje publikacija 30   5 Tomislav Huić, mag. art., viši predavač
Oglašavanje 30   5 Tomislav Huić, mag. art., viši predavač
Odnosi s javnošću u kulturi 30   5 Krešimir Dabo, struč. spec. oec., predavač
Kultura i identitet 30   5 Vicko Krampus, prof., viši predavač
Odnosi s javnošću u neprofitnom sektoru 30   5 mr. sc. Boris Hajoš, predavač
Primijenjena fotografija 30   5 Stanko Herceg, dipl. snimatelj, izv. profesor

 

Odnosi s javnošću i studij medija